Watch on Youtube
Tytuł: Traum von Bethlehem
Album: Christmas Moments: Traum Von Bethlehem
Data powstania: 2010

Watch on Youtube
Tytuł: They Cut Me Down
Album: Grace&Kelly
Data powstania: 2016

Watch on Youtube
Tytuł: Medicine
Album: One More Year
Data powstania: 2019

Watch on Youtube
Tytuł: One More Year
Album: One More Year
Data powstania: 2020