Watch on Youtube
Tytuł: Traum von Bethlehem
Album: Christmas Moments: Traum Von Bethlehem
Data powstania: 2010

Watch on Youtube
Tytuł: They Cut Me Down
Album: Grace&Kelly
Data powstania: 2016

Watch on Youtube
Tytuł: Medicine
Album: One More Year
Data powstania: 2019

Watch on Youtube
Tytuł: One More Year
Album: One More Year
Data powstania: 2020

Watch on Youtube
Tytuł: Unbreakable
Album: Unbreakable
Data powstania: 2021

Watch on Youtube
Tytuł: Doll
Album: Unbreakable
Data powstania: 2021

Watch on Youtube
Tytuł: Brave
Album: Unbreakable
Data powstania: 2022

Watch on Youtube
Tytuł: Bésame
Album: Unbreakable
Data powstania: 2022